Examina käyttöoikeussopimus

Päivitetty 9.11.2021

1. Yleistä

Palvelulla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) ylläpitämää palvelua, jossa ylioppilastutkinnon kokeet ja niiden Aineistot ovat Käyttäjien saatavilla.

Aineistoilla tarkoitettaan ylioppilastutkintokokeeseen tekijänoikeuslain 14 §:n 3 momentin nojalla liitettyjä teoksia tai niiden osia. Tekijänoikeusneuvoston lausunnon (2020:4) mukaan Ylioppilastutkintolautakuntaa on pidettävä tekijänoikeuslain 9 § kohdassa 4 tarkoitettuna viranomaisena ja koekysymyksiä sen kirjallisina lausumina, joilla ei ole tekijänoikeutta. Lausunnon mukaan tekijänoikeuslain 25 d §:n 4 momentin nojalla on mahdollista toisintaa ylioppilastutkinnon kokeita ja niihin liitettyjä teoksia myös koetilaisuuden ulkopuolella.

Käyttäjällä tarkoitetaan opettajaa, jolle YTL on antanut pääsyn Palveluun.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevan Palvelun immateriaalioikeudet.

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen palveluun kirjautumiseen yhteydessä Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää Käyttäjälle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden Palveluun.

Kokonaisia ylioppilastutkinnon kokeita ja yksittäisiä koetehtäviä on mahdollista julkaista suomalaisen lainsäädännön perusteella Aineistoineen ylioppilastutkinnon asiayhteydessä ilman YTL:n lupaa. Aineistojen muusta käytöstä julkaisijan tulee itse selvittää tekijänoikeuskysymykset Aineiston tekijänoikeuden haltijoiden kanssa ja sopia heidän kanssaan Aineiston julkaisuluvasta ja mahdollisista korvauksista. Tekijän moraalisten oikeuksien toteutumiseksi lautakunta julkaisee Aineistojen lähdetiedot Aineistojen yhteydessä.

3. Tietojen kerääminen

Palvelu kerää automaattisesti lokitietoja Käyttäjästä. Nämä tiedot sisältävät Käyttäjän IP-osoitteen. Palvelun hyödyntämiä MPASSid-tietoja ei tallenneta.

YTL:n tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (vaihde).

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Käyttäjä käyttää palvelua tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, samoin kuin teknisissä häiriötilanteissa, tietoturvaongelmien vuoksi tai poikkeavan, haitallisen tai häiritsevän käytön vuoksi.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta Palvelua käyttävälle Käyttäjälle. Palvelu voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. YTL ei vastaa Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoista, eikä YTL takaa Palvelun saatavuutta. YTL ei ole velvollinen suorittamaan Palvelun käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Palvelun muutokset

YTL:llä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia.

7. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.