Examina käyttöoikeussopimus

1. Yleistä

Palvelulla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) ylläpitämää palvelua, jossa ylioppilastutkinnon kokeet ja niiden Aineistot ovat Käyttäjien saatavilla opetus- ja tutkimuskäyttöön.

Aineistoilla tarkoitettaan ylioppilastutkintokokeeseen tekijänoikeuslain 14 §:n 3 momentin nojalla liitettyjä teoksia tai niiden osia. Teoksella tarkoitetaan tämän sopimuksen piirissä olevaa, tekijänoikeuslain suojaamaa julkaistua tai julkistettua teosta tai sen osaa, mukaan lukien tekijänoikeuslain 49 a §:n tarkoittama valokuva ja tekijänoikeuslain 49 §:ssä tarkoitettua luetteloa tai tietokanta.

Käyttäjällä tarkoitetaan opettajaa, jolle YTL on antanut pääsyn palveluun.

YTL omistaa sopimuksen kohteena olevan palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet.

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen palveluun kirjautumiseen yhteydessä Käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Myönnettävä käyttöoikeus

Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen YTL myöntää Käyttäjälle toistaiseksi voimassa olevan, peruutettavissa olevan, ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ilmaisen käyttöoikeuden:

Tämän sopimuksen nojalla Aineistoja ei ole oikeutta julkaista tai käyttää kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole lupaa tallentaa, ladata tai muulla tavalla kopioida tai levittää digitaalisessa muodossa ylioppilaskokeen sisältämiä Teoksia irrallisina ylioppilaskokeen tehtävästä.

3. Tietojen kerääminen

Palvelu kerää automaattisesti lokitietoja Käyttäjästä. Nämä tiedot sisältävät Käyttäjän IP-osoitteen. Palvelun hyödyntämiä MPASSid-tietoja ei tallenneta.

YTL:n tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (vaihde).

4. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Käyttäjä käyttää palvelua tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti. YTL:llä on myös oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, samoin kuin teknisissä häiriötilanteissa, tietoturvaongelmien vuoksi tai poikkeavan, haitallisen tai häiritsevän käytön vuoksi.

5. Vastuunrajoitus

YTL ei myönnä mitään takuuta palvelua käyttävälle Käyttäjälle. Palvelu voi sisältää virheitä. YTL ei vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. YTL ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä käyttökatkoista, eikä YTL takaa palvelun saatavuutta. YTL ei ole velvollinen suorittamaan palvelun käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava laki toisin määrää.

6. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

Kohdasta 5 poiketen YTL vastaa kuitenkin siitä, että palvelu ei tämän sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

YTL sitoutuu puolustamaan kustannuksellaan Käyttäjää, jos häntä vastaan esitetään väite siitä, että palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen kuitenkin, että Käyttäjä ilman aiheetonta viivästystä ilmoittaa kirjallisesti YTL:lle esitetystä väitteestä ja antaa YTL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa YTL:lle sen pyynnöstä kaikki Käyttäjän saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset.

Käyttäjä on oikeutettu ryhtymään vaatimuksen johdosta välttämättömin toimenpiteisiin siihen saakka, kunnes YTL nimeää asiaa hoitavan tahon tai alkaa hoitaa asiaa itse. Käyttäjä ei kuitenkaan voi sopia korvauksista tai myöntyä väitteisiin.

YTL vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, edellyttäen että Käyttäjä on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

YTL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:
(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Käyttäjään tai johon Käyttäjällä on määräysvalta; (b) johtuu Käyttäjän tai muun tahon kuin YTL:n palveluun tekemästä muutoksesta (c) johtuu siitä, että palvelua on käytetty yhdessä palveluun kuulumattoman tuotteen tai palvelun kanssa.

YTL vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain edellä kuvatussa laajuudessa.

7. Palvelun muutokset

YTL:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia.

8. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän käyttöoikeussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.