Licensavtal för Examina

Uppdaterat 9.11.2021

1. Allmänt

Med Tjänsten avses en tjänst som tillhandahålls av Studentexamensnämnden (nedan SEN) och i vilken prov i studentexamens och deras Material är till bruk för Användare.

Med Material syftar man på verk eller delar av verk som man enligt upphovsrättslagens 14 § 3 mom. tagits in studentexamens prov. Enligt utlåtandet av upphovsrättsrådet (2020: 4) ska Studentexamensnämden betraktas som en myndighet som avses i 9 § i punkt 4 i upphovsrättslagen och provfrågorna som dess icke-upphovsrättsskyddade skriftliga yttranden. Enligt utlåtandet, kan man enligt 25d § 4 mom. i upphovsrättslagen återge prov i studentexamen och bifogade verk även utanför examenstillfället.

Med Användare syftar man på en lärare, som SEN givit tillgång till Tjänsten.

SEN äger upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till den Tjänst som är föremål för avtalet.

Genom att godkänna detta licensavtal i samband med inloggningen accepterar Användaren dessa avtalsvillkor och förbinder sig att iaktta dem.

2. Licens som beviljas

GGenom att godkänna detta licensavtal beviljar SEN Användaren obegränsad, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar, avgiftsfri tillgång till Tjänsten.

Enligt finsk lagstiftning är det är möjligt att publicera hela studentexamens prov och enstaka provsuppgifter med Material i studentexamens sammanhang utan SEN:s tillstånd. För all annan användning av Material måste utgivaren förtydliga upphovsrättsfrågorna med Materialets upphovsrättsinnehavare och komma överens med dem om tillståndet att publicera materialet och eventuell kompensation. För att förverkliga upphovsmannens moraliska rättigheter angiver nämnden Materialets källinformation i samband med Materialet.

3. Insamling av uppgifter

Tjänsten samlar automatiskt logguppgifter om Användaren. Dessa uppgifter innehåller Användarens IP-adress. Uppgifterna som Tjänsten använder från MPASSid sparas inte.

SEN:s dataskyddsombuds kontaktinformation är: Jyrki Tuohela, tietosuoja @oph.fi, (0295) 331 000 (växel).

4. Licensen upphör

Licensen upphör omedelbart om Användaren använder Tjänsten i strid med detta licensavtal. SEN har också rätt att säga upp licensen för Tjänsten med omedelbar verkan om det hävdas att Tjänsten kränker tredje parters immateriella rättigheter i Finland, liksom också i tekniska störningssituationer, till följd av problem med informationssäkerheten eller avvikande, skadlig eller störande användning.

5. Ansvarsbegränsning

SEN ger inte Användaren några som helst garantier för användningen av Tjänsten. Det kan förekomma fel i Tjänsten. SEN ansvarar inte för information som försvinner eller förstörs eller annan skada som användningen av Tjänsten kan orsaka. SEN ansvarar inte för eventuella driftsavbrott i Tjänsten eller för Tjänstens tillgänglighet. SEN är inte skadeståndsskyldig för några som helst direkta eller indirekta skador som användningen av Tjänsten orsakar, om tvingande lag inte föreskriver något annat.

6. Ändringar i tjänsten

SEN har rätt att ändra innehållet i Tjänsten.

8. Behörig domstol och tillämplig lag

På detta licensavtal tillämpas finsk lag, och behörig domstol fastställs enligt lagen.